Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 80 hostů a žádný člen

Dokumenty

Zkušební řád ZVP

Kategorie: Dokumenty Aktualizováno 21. 10. 2018 21:48 Zveřejněno 18. říjen 2018
Napsal Admin Zobrazeno: 1227
Všeobecná ustanovení

Vytrvalost v klusu je jednou z typických předností československého vlčáka, kterou vyniká nad většinu
ostatních plemen. Zlepšení vytrvalosti (spolu s odolností a zdravím) bylo i jedním z důvodů provedení
pokusu křížení vlka a psa, jež dal vzniknout tomuto plemeni. Československý vlčák si po vlčích
předcích nese poněkud odlišnou motoriku pohybu, která mu umožňuje pohybovat se svým
prostorným klusem na velké vzdálenosti bez známek únavy či opotřebení polštářků tlap. Zdravý
jedinec v dobré fyzické kondici je schopen bez výrazného tréninku uběhnout v kuse několik desítek
kilometrů. Cílem vytrvalostní zkoušky je ověření této schopnosti jednotlivých psů a fen a přispění
k zachování tohoto významného rysu plemene v celé populaci.

Organizace zkoušek

1) Vedoucí zkoušky – odpovídá za průběh zkoušky, zajišťuje veškerá potřebná povolení
k pořádání akce, veterinární dozor, pomocníky atd. Připravuje administrativní stránku
zkoušky (přihlášky, startovní listinu, potvrzení o vykonané zkoušce apod.). Odpovídá za
způsobilost a správnou délku trati.
2) Rozhodčí – posuzuje správný průběh zkoušky, odpovídá za správnost výsledných časů.
Rozhodčí dále kontroluje dodržování pravidel v průběhu celé zkoušky a smí účastníky za jejich
nedodržování napomenout nebo ze zkoušky vyloučit.
3) Veterinární dozor – provádí veterinární přejímku (kontrolu očkovacích průkazů) jedinců
účastnících se zkoušky. Veterinární dozor je v průběhu celé zkoušky k dispozici v případě
akutní potřeby (např. zranění psa na trati). Veterinární dozor neprovádí přesnou kontrolu
zdravotního stavu psů před zkouškou, ale může ze zkoušky vyloučit jedince, kteří vykazují
zjevné známky špatného zdravotního stavu či evidentní neschopnost zkoušku absolvovat.

Podmínky účasti na zkoušce

1) Zkoušky se mohou zúčastnit psi a feny jakéhokoliv plemene a původu, avšak přednostně je
určena pro československé vlčáky s průkazem průvodu.
2) Minimální věková hranice pro účast psa na zkoušce je 12 měsíců, která musí být dovršena
nejpozději v den konání zkoušky.
3) Minimální počet psů pro uspořádání zkoušky je 5, maximální možný počet psů na jednu
zkoušku je 30.
4) Zájemce o složení zkoušky musí v daném termínu odeslat daným způsobem přihlášku,
zaplatit poplatek za zkoušku a seznámit se s pravidly zkoušky.
5) Feny v první polovině březosti se mohou zkoušky zúčastnit, feny v druhé polovině březosti
jsou ze zkoušky vyloučeny. Hárající feny se mohou zúčastnit po dohodě s vedoucím zkoušky.
6) Podmínkou účasti na vyšších stupních zkoušky (ZVP2 a ZVP3) je úspěšné složení zkoušky
předchozího stupně. Jako předchozí stupeň zkoušky může být uznána i slovenská verze
zkoušky - Skúška vytrvalosti psa (SVP) v odpovídající obtížnosti.

Průběh zkoušky

1) Pro úspěšné složení zkoušky musí pes celou trasu absolvovat sám (nesmí být nesen nebo
vezen). Pes musí trasu uběhnout dobrovolně bez jakéhokoliv donucování (např. tahání a
postrkování), či dokonce násilného nucení, bití apod.
2) Psovod musí psa doprovázet na kole, koloběžce nebo pěšky (během). Další způsoby (např.
elektrokolo ze zdravotních důvodů psovoda apod.) mohou být povoleny individuálně po
domluvě s vedoucím zkoušek.
3) Pes musí být po celou dobu zkoušky psovodem veden na přiměřeně dlouhém vodítku. To
může psovod držet v ruce, mít připevněné ke kolu (koloběžce) nebo k sobě (např. ke
canicrossovému sedáku či pásu). Pohyb psa na volno během zkoušky není možný. Pes by měl
běžet v ideálním případě po pravé straně psovoda, případně před ním, s ohledem na terén,
v každém případě nesmí ohrožovat či výrazně omezovat ostatní účastníky zkoušky.
4) Pes může být veden na vhodném postroji či obojku. Používání elektrických či ostnatých
obojků během zkoušky, či vedení psa na stahovacím obojku nastaveném na stahování je
nepřípustné.
5) Pes během zkoušky může a nemusí mít náhubek (dle uvážení psovoda). Psovod zodpovídá za
škody způsobené psem. K vyhnutí se konfliktu mezi psy (ostatními účastníky zkoušky i jinými)
či zabránění rvačky psů lze použít přiměřené fyzické umravnění psů. Nepřiměřené trestání
psa nicméně může být hodnoceno jako týrání.
6) Při předbíhání či míjení jsou psovodi povinni zajistit, aby nedocházelo ke střetu psů.
Pomalejší předjížděný psovod je povinen rychlejšímu umožnit předjetí (v případě nutnosti i
zastavením), rychlejší psovod je povinen svůj úmysl předjet oznámit, aby mohl předjížděný
včas zareagovat.
7) Jeden psovod smí absolvovat v jeden den zkoušku pouze s jedním psem. Není přípustné, aby
s jedním psovodem běželi dva psi naráz. Z časových důvodů není možné ani, aby jeden
psovod absolvoval trať se dvěma psy postupně. Naopak je možné, aby psovod, jenž svou
zkoušku dokončil, vystřídal na části trasy jiného psovoda (např. v případě, že druhý psovod
absolvuje delší trať).
8) Trasu s jedním psem mohou jet či běžet maximálně dva psovodi a to nikoli zároveň, ale po
sobě (především v případech delších tratí či méně fyzicky zdatných psovodů). Střídání
psovodů musí být předem oznámeno vedoucímu zkoušky a domluveno místo pro střídání.
Vystřídání psovodů může být provedeno také v krajním případě, např. zranění psovoda apod.
9) Jakékoliv povzbuzování psa na trati je možné pouze psovodem, je nepřípustné, aby se např.
s psovodem na trati pohybovala další osoba, která bude psa za sebou lákat atp.
10) Pes i psovod se mohou během zkoušky občerstvovat a zastavovat, ale čas během zastávek
stále běží.
11) Start zkoušky je individuální (nikoliv hromadný) a účastníci startují v časových rozestupech
stanovených pořadatelem tak, aby nedocházelo ke zbytečnému srocování účastníků v
některých úsecích trati a omezil se potenciální vznik kolizí při předjíždění, míjení apod.

Hodnocení zkoušky

1) Pes absolvuje zkoušku úspěšně, pokud uběhne danou celou trasu ve stanoveném limitu
podle konkrétního stupně zkoušek.
2) Čas se měří od chvíle startu až po dosažení cíle psem i psovodem. Dle konkrétních pravidel
podle rozhodnutí pořadatele zkoušky mohou být v průběhu trasy měřeny kontrolní mezičasy
(např. na otočkách či jiných kontrolních bodech).
3) Každý pes bude v cíli tratě zkontrolován veterinárním dozorem pro zhodnocení jeho stavu.
Psi, kteří budou vykazovat zranění zjevně plynoucí z neschopnosti odběhnout předepsanou
vzdálenost bez újmy na zdraví (např. kulhání, odření polštářků tlapek, puchýře apod.) mohou
být diskvalifikováni.
4) Psovod, který porušil některé z pravidel, může být ze zkoušky vyloučen.

Trať zkoušky

1) Trať by měla být volena tak, aby co nejvíce usnadnila úspěšné složení zkoušky psovi i
psovodovi.
2) Trať by měla vést nenáročným terénem (s minimem prudkých stoupání či naopak
technických sjezdů atp.), aby umožnila účast i méně zdatných psovodů, a měla by vést v co
největší části po širokých přehledných cestách, které umožňují bezproblémové předjíždění a
míjení. Zároveň by se měla pokud možno vyhýbat civilizaci či frekventovaným místům a
silnicím.
3) Trať by měla vést jen minimálně po asfaltu, nebo musí být vedle asfaltu povrch, po kterém
mohou psi pohodlně běžet.
4) Trať musí být jednoznačně označena tak, aby se zamezilo zabloudění účastníků. V případě
potřeby mohou na trati stát pomocníci, kteří budou účastníky směrovat.
5) Na trati mohou být kontrolní body (např. na otočkách), body pro měření mezičasů či místa
s občerstvením.
6) Trať může být vedena v podobě okruhu, jenž je v celé délce trati či pouze v části délky trati a
pak jej účastníci absolvují víckrát. Délka okruhu musí být přiměřená stupni zkoušky (např.
nelze třetí stupeň zkoušky na 100km jet na pětikilometrovém okruhu). Nebo může trať vést
po jedné cestě tam a zpátky tak, že opět je možné mít trasu v celé délce, anebo jet tam a zpět
vícekrát. Opět je třeba brát ohled na délku úseku a délku zkoušky a dále také na možnosti
míjení protijedoucích účastníků.

Stupně zkoušek
Vytrvalostní zkouška psa prvního stupně (ZVP1)

- Délka trasy 40km
- Časový limit pro složení zkoušky 4 hodiny
- Hodnocení:
▪ do 3h 20min výborný
▪ nad 3h 20min do 3h 40min velmi dobrý
▪ nad 3h 40min do 4h dobrý
- Pro účast na prvním stupni zkoušky není potřeba absolvovat jinou zkoušku.

Vytrvalostní zkouška psa druhého stupně (ZVP2)

- Délka trasy 70km
- Časový limit pro složení zkoušky 7 hodiny
- Hodnocení:
   ▪ do 5h 50min výborný
   ▪ nad 5h 50min do 6h 20min velmi dobrý
   ▪ nad 6h 20min do 7h dobrý
- Pro účast na druhém stupni zkoušky je nutné úspěšné absolvování ZVP1.

Vytrvalostní zkouška psa třetího stupně (ZVP3)

- Délka trasy 100km
- Časový limit pro složení zkoušky 10 hodiny
- Hodnocení:
   ▪ do 8h 20min výborný
   ▪ nad 8h 20min do 9h 10min velmi dobrý
   ▪ nad 9h 10min do 10h dobrý
- Pro účast na druhém stupni zkoušky je nutné úspěšné absolvování VZP2

 

Schváleno Výborem v srpnu 2018

Z galerie