Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Dokumenty

Etický kodex a pravidla činnosti CHK KCHČSV

Kategorie: Dokumenty Aktualizováno 21. 10. 2018 21:44 Zveřejněno 18. říjen 2018
Napsal Admin Zobrazeno: 1407

1. Chovatelská komise se usnáší nadpoloviční většinou svých hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas hlavního poradce chovu.
2. Hlasování chovatelské komise je zveřejňováno jmenovitě, a to v zápise z jednání chovatelské komise v případě její schůze, nebo v seznamu vystavených krycích listů zveřejňovaném alespoň 2x ročně.
3. Výstupem chovatelské komise směrem ke členské základně jsou výhradně závěry a usnesení, přijaté chovatelskou komisí v hlasování.
4. Členové chovatelské komise nebudou veřejně prezentovat jiné názory, než ty, které jsou v souladu s přijatými závěry a usneseními chovatelské komise.
5. Členové chovatelské komise jsou vázáni mlčenlivostí ohledně citlivých údajů. Citlivými údaji se rozumí zejména:
a) výsledky zdravotních vyšetření jiných, než povinně zveřejňovaných podle rozhodnutí Konference delegátů KCHČSV - výjimkou je případ, kdy majitel psa dá výslovný souhlas se zveřejněním
b) osobní názory členů CHK
c) údaje o projednávání parentit dříve, než bude znám definitivní a provedenými testy parentity podložený závěr
d) údaje ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
6. Členové chovatelské komise se zavazují navrhovat krycí psy chovatelům podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, zejména:
a) s ohledem na plemeno jako celek, jeho budoucí vývoj a zdraví
b) s ohledem na udržení celkové míry inbreedingu v populaci v bezpečných mezích
c) s ohledem na udržení dostatečného počtu plemeníků v chovu, je-li to možné
d) se zřetelem na minimalizaci zdravotních rizik u potomstva z navrženého spojení
e) s oproštěním se od jakýchkoliv osobních vazeb s chovateli
7. Při zamítnutí krycího psa navrženého chovatelem bude zamítnutí chovateli zdůvodněno – toto zdůvodnění zašle chovateli osoba zodpovědná za zasílání krycích listů ve znění schváleném chovatelskou komisí.
8. Adresát žádosti o krycí list předá přijatou žádost všem ostatním členům chovatelské komise k vyjádření neprodleně prostřednictvím e-mailu, přičemž chovateli potvrdí její přijetí.
9. CHK ručí za včasné vystavení KL nejlépe do 2 týdnů, nejpozději do 6 týdnů od podání žádosti, v případě žádostí o KL nečlenů klubu, pokud zaplatili poplatek za vystavení KL. V případě urgentních žádostí je třeba vystavení KL urychlit dle potřeby, pokud chovatel zaplatil poplatek za urgentní vystavení KL.
10. Činnost chovatelské komise a všech jejích členů se řídí řády a směrnicemi KCHČSV v platném znění a řády a předpisy vyšší právní síly.
11. Hlavním úkolem CHK je poskytovat chovatelský servis členům i nečlenům klubu a komunikovat s plemennou knihou. V případě nečlenů klubu zajistit ještě před odesláním krycího listu podpis smlouvy o poskytování ch. servisu s nečleny KCHČSV, a to jak chovatelem, tak zástupcem klubu (předseda, tajemník).
12. K povinnostem CHK patří také udržovat aktuální tabulku chovných psů a fen, tabulku nežádoucích krytí, (případně, pokud bude vytvořena, tabulku vrhů), a tabulku vydaných KL, vč. hlasování.
13. CHK je povinna zajistit kontrolu vrhu u všech prvních vrhů v CHS, a na vyžádání chovatele i u dalších vrhů. Kontrolu vrhu může provádět člen CHK, CHK pověřená a dostatečně erudovaná osoba nebo lze v případě nouze nařídit veterinární kontrolu vrhu.

14. CHK je povinna po dohodě s pořadateli zajistit funkčnost bonitačních komisí, kde musí být přítomen poradce chovu.

 

Jako člen chovatelské komise prohlašuji, že tento etický kodex a pravidla činnosti CHK přijímám za závazné ke dni svého jmenování. Porušení může být důvodem k odvolání člena CHK Výborem, KK nebo KRK KCHČSV.


Schváleno Výborem v srpnu 2018

Z galerie