Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 68 hostů a žádný člen

Dokumenty

Zápisní a chovatelský řád KCHČSV - platné od 24.6.2018 do 8. 8. 2020

Kategorie: Dokumenty Aktualizováno 29. 8. 2020 10:21 Zveřejněno 9. srpen 2018
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 1693

I.     Účel a působnost

 

I.1 Zápisní a chovatelský řád Klubu chovatelů československého vlčáka, z.s. (dále také jako „KCHČSV“) stanoví zodpovědnost a pravomoc chovatele a Klubu chovatelů československého vlčáka za dodržování standardu chovaného plemene, za řízení plemenitby a ochranu genofondu.

I.2 Zápisní a chovatelský řád je závazný pro všechny majitele psa plemene československý vlčák (dále také jako „ČSV“) v rámci územní působnosti KCHČSV, kteří zapisují psy do plemenné knihy Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“). Je v souladu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, kterým se KCHČSV řídí. Zápisní a chovatelský řád je v souladu s Mezinárodním chovatelským řádem Mezinárodní kynologické federace (dále jen „FCI“) a právními předpisy ČR (zejména zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček)

I.3 Plemeno psů ve smyslu tohoto řádu tvoří pouze psi a feny odpovídající platnému standardu plemene s platným průkazem původu FCI.

 

II.      Chovatel

II.1 Chovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která má registrován chráněný název chovatelské stanice dle předpisů ČMKU a FCI a zabývá se chovem psů.

II.2 Chovatel odpovídá za produkci jedinců s PP a za krytí feny v jednom hárání jedním určeným psem. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoliv plemene psů bez PP a rovněž podpora tohoto konání.

II.3 Majitel chovné feny může za účelem chovu zapůjčit fenu jinému chovateli. Zapůjčení feny oznámí poradci chovu a smluvní plemenné knize.

II.4 Změnu majitele chovného jedince oznámí nabyvatel písemně tajemníkovi KCHČSV popřípadě předsedovi či tajemníkovi Organizační komise na příslušném území. Změnu dále zapíše do PP, záznam podepíše bývalý majitel. O provedení změny v rejstříku chovných jedinců požádá nabyvatel. Rovněž změna adresy majitele chovného jedince musí být oznámena tajemníkovi KCHČSV a smluvní plemenné knize.

II.5 V případě osobního spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů je nutné, aby pouze jeden ze spoluvlastníků (či manželů) byl písemně zmocněn k zastupování při jednání s orgány KCHČSV. Chovný jedinec (pes či fena) ve spoluvlastnictví či společném jmění manželů více majitelů z různých zemí, z nichž jeden je občan ČR, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu stanovené chovatelským a zápisním řádem KCHČSV, příp. dalších směrnic, má-li být používán v českém chovu. Platí pro krycí psy i pro chovné feny. V tomto případě není směrodatné, jestli pes žije v České republice nebo v jiné zemi. Pokud tyto podmínky nesplní, nemůže být veden jako český chovný jedinec.

II.6 Klub chovatelů československého vlčáka jako garant čistokrevnosti plemene a jeho standardu je oprávněn kontrolovat a sledovat chovnou způsobilost jedinců a podmínky prostředí, v nichž se chovní jedinci a odchovy nacházejí. Kontrola vrhu je povinná u prvního vrhu v chovatelské stanici. Pokud kontrolor shledá závažné nedostatky v odchovu štěňat, je KCHČSV oprávněn nařídit chovateli kontrolu vrhu i u dalších vrhů, v opačném případě jsou kontroly vrhu u dalších vrhů dobrovolné a jsou prováděny na žádost chovatele.

II.7 Klub chovatelů je oprávněn chovateli omezit, přerušit nebo ukončit poskytování chovatelského servisu, zjistí-li závažná nedodržování zápisního a chovatelského řádu. Návrh na toto opatření podá poradce chovu nebo výbor KCHČSV. Na toto řízení se použijí podpůrně ustanovení Stanov upravující kárné řízení. Odvolacím orgánem je Kontrolní a revizní komise KCHČSV.

 

III.    Chovní jedinci

III.1 Pes i fena se stávají chovnými po splnění podmínek stanovených Klubem chovatelů československého vlčáka pro zařazení do chovu.

III.2 Vyžaduje se:

a.       plemenná příslušnost doložená PP ve smyslu čl. I.3. ZaCHŘ

b.       dodržení Bonitačním řádem či jiným předpisem stanovené věkové hranice

c.       absolvování bonitace s výsledkem, který opravňuje k zařazení do chovu (nebyla zjištěna diskvalifikují vada ve smyslu standardu plemene)

d.     rentgenologické vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů s výsledkem, který podléhá ozdravným opatřením, provedené i vyhodnocené u některého z veterinárních specialistů vyjmenovaných v seznamu na webu KCHČSV. Věková hranice pro provedení RTG vyšetření DKK je min. 15 měsíců.

e.       rentgenologické vyšetření na dysplazii loketních kloubů s výsledkem, který podléhá vyhlášeným ozdravným opatřením – věková hranice pro provedení RTG vyšetření DLK je min. 15 měsíců

f.        stanovení DNA profilu – odběr vzorku krve pro stanovení DNA profilu provede veterinární lékař a potvrdí jej do veterinárních záznamů v PP psa.

g.       doložení výsledků testů DM a DW

h.       PP uznávaný FCI, ve kterém jsou uvedené minimálně tři úplné generace u všech předků narozených v roce 1999 a později včetně jedinců importovaných, s výjimkou zvířat vzešlých z evidovaného chovu na základě plánu vytvořeného chovatelskou komisí a odsouhlaseného Výborem KCHČSV.

Chovnost psů a fen je rovněž podmíněna zdravou populací jejich odchovů. V případě výskytu genetických vad nebo geneticky podmíněných onemocnění ukončí danému jedinci chovnost chovatelská komise. Specifické podmínky dle druhu chovu stanoví výbor KCHČSV na základě návrhu chovatelské komise.


Majitel krycího psa a majitel chovné feny má právo vyžadovat před krytím veterinární potvrzení o zdravotním stavu připouštěného jedince ne starší než 3 dny, u krycího psa veterinární potvrzení ne starší nežli po nakrývání jiné feny.

III.3 Pro posuzování psů na výstavách a bonitacích vydává KCHČSV Bonitační řád a směrnice pro posuzování plemene, a to způsobem uvedeným ve stanovách.

III.4 Zařazení do chovu zaznamenává do PP Bonitační komise stanovená KCHČSV. Totéž platí i o zrušení chovnosti.

III.5 Veškeré skutečnosti související se změnou chovnosti se zapisují v rejstříku chovných jedinců smluvní plemenné knihy na základě rozhodnutí KCHČSV.

 

IV.    Chov a jeho řízení

IV.1 Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu směřující k udržení, zlepšení a spojení vhodných vlastností zvířat a respektující zásady genetického zdraví jedince i populace.

IV.2 Za řízení chovu je zodpovědný Klub chovatelů československého vlčáka, jmenovitě jeho výbor. Ten ustanovuje chovatelskou komisi ze členů KCHČSV na základě doporučení Organizačních komisí a vlastních návrhů. Ze členů chovatelské komise jmenuje jejího předsedu, hlavního poradce chovu a příp. regionální poradce chovu s vyhrazenou funkční i územní působností. Chovatelská komise se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Ze své schůze je povinna zveřejnit písemný zápis. Chovatelská komise je usnášeníschopná v případě, že je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

IV.3 Ve věcech dodržování mezinárodních a národních chovatelských předpisů, smluv a dohod, správnosti a úplnosti chovatelské dokumentace, KCHČSV respektuje kontrolní pravomoc orgánů ČMKU.

IV.4 K plemenitbě lze, s výjimkou evidovaného chovu a zvláště odůvodněných výjimek, použít pouze chovné jedince. Za zvláště odůvodněné výjimky se považuje použití jedinců, kteří nebyli zařazeni do chovu z jiných důvodů, než zdravotních a nevykazují výrazné vady, které by mohly mít vliv na zdraví (netypická stavba kostry, netypický pohyb apod.) a reprodukční schopnost. Zároveň musí chovatelská komise tyto výjimky dostatečně odůvodnit a stanovit podmínky pro použití těchto jedinců. Návrh chovatelské komise podléhá schválení výborem. Při zahraničním krytí musí být plemeník chovný ve své zemi a splňovat podmínky DKK maximálně stupně B. Splnění podmínek chovnosti v zahraničí je nutné prokázat doklady vystavenými zahraničním Klubem chovatelů ČSV nebo pověřeným zahraničním orgánem, ještě před vystavením krycího listu.

IV.5 Spojení mezi příbuznými 1. a 2. stupně není možné. V případě nežádoucího krytí může CHK udělit výjimku, avšak nikoli při spojení 1. stupně a pouze ve výjimečných případech, výjimku nelze nárokovat.

IV.6 Druhy chovu

 • řízený
 • evidovaný
 • kontrolovaný

 

A. Řízený chov

Zabezpečuje široký rozvoj genofondu plemene v jednotlivých skupinách a liniích. Výběr chovných párů provádí chovatelská komise v součinnosti se zkušenými chovateli. Chovatel navrhuje krycí psy, nebo o toto požádá poradce chovu. Pokud jeho návrh neodporuje zásadám řízeného chovu, uvede poradce tohoto psa na krycím listě mezi navrhovanými plemeníky. Pokud existují závažné důvody proti použití navrhovaného psa, chovatelská komise rozhodne o zamítnutí navrženého psa. Zamítnutí musí písemně chovateli zdůvodnit. Tato zdůvodnění budou uveřejňována v zápisech ze schůzí CHK. Proti rozhodnutí chovatelské komise se může chovatel odvolat ke Kontrolní a revizní komisi podle ustanovení čl. II.7 tohoto řádu.

B. Evidovaný chov

Provádí se zcela výjimečně s cílem regenerace plemene. Spočívá ve spojování typických jedinců, u nichž není prokázán původ do třetí generace. Evidovaný chov řídí chovatelská komise Klubu. Plán evidovaného chovu schvaluje Výbor KCHČSV. Zapisování jednotlivých zvířat do registru upravuje čl. X tohoto řádu. Odchovy z takového spojení jsou zapisovány ve zvláštním rejstříku plemenné knihy a obdrží odlišné průkazy původu. Evidovaný chov není považován za čistokrevnou plemenitbu.

C. Kontrolovaný chov

Kontrolovaným chovem se rozumí realizace takových spojeni, kdy chovatel si navrhuje krycího psa pro svojí fenu bez konzultace s chovatelskou komisi. Kontrolovaný chov umožňuje chovatelům realizovat vlastní chovatelský záměr v rámci následujících pravidel:

 1. Chovatel je povinen odchovat prvních 5 vrhů v chovatelské stanici v řízeném chovu.
 2. Spojeni navržené chovatelem v kontrolovaném chovu musí splňovat podmínku min. 3 volných generací.
 3. Koeficient ztráty předků (AVK) musí být minimálně 85% pro 5 generací.
 4. Koeficient příbuzenské plemenitby (COI) musí být maximálně 3% pro 5 generací.
 5. Pro kontrolovaný chov lze využít pouze feny s DLK 0-0, a to vždy v kombinaci s jedincem DLK 0-0.
 6. Minimálně jeden z rodičů v navrhovaném chovném páru musí mít vyhodnoceni DKK A(0/0).
 7. Chovatel je povinen doložit, že minimálně jeden z rodičů štěňat je DM N/N a minimálně jeden je DW N/N. Za průkazné jsou považovány výsledky zpracované akreditovanými a certifikovanými laboratořemi.
 8. Jedince s kódem povahy Ob lze spojovat pouze s jedinci Of, Og nebo Oh.
 9. Je doporučeno nespojovat jedince se stejnými vadami a nedostatky, a také nespojovat jedince s opačným extrémem v jednom znaku. V kontrolovaném chovu je však toto na uvážení chovatele.
 10. Každý plemeník smí být v rámci ČR v jednom kalendářním roce využit pro kontrolovaný chov pouze 2x, maximálně však celkem 8x za život psa, další využití je možné pouze v chovu řízeném.
 11.  V kontrolovaném chovu je možné opakovat spojení pouze v případě, že je dosud zapsáno maximálně 5 štěňat dotyčných rodičů. Jinak pokud chovatel považuje z nějakého důvodu za vhodné opakování spojení, musí požádat CHK o schválení v chovu řízeném.

 

V. Krytí

V.1 Základním dokladem o schváleném krytí feny je Záznam o krytí feny, který je nedílnou součástí Přihlášky k zápisu štěňat. Tento doklad musí obsahovat:

 1. jméno feny a její číslo zápisu
 2. jména a čísla zápisu schválených chovných psů, adresy jejich majitelů
 3. podpis poradce chovu
 4. datum uskutečněného krytí
 5. podpisy chovatele a majitele krycího psa, kterými stvrzují, že fena byla kryta uvedeným psem

V.2 Doklady ke krytí vystaví na žádost chovatele poradce chovu. Chovatel požádá o doklady ke krytí nejméně 6 týdnů před předpokládaným krytím, uvede údaje o feně a další náležitosti dle druhu chovu (čl. IV.6); nečlen klubu doloží podepsanou smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu dle formuláře KCHČSV. Počet vrhů chovné feny a počet krytí chovného psa v kalendářním roce upravuje chovatelská komise.

Chovatelská komise je povinna chovateli vystavit doklady ke krytí nejdéle do šesti  kalendářních týdnů od odeslání žádosti chovatelem. V případě, že chovatelská komise nesplní tuto svoji povinnost ani po minimálně jedné urgenci, je chovatel oprávněn oznámit chovatelské komisi krycího psa dle svého výběru, kterého pro krytí použije a tímto psem fenu následně po tomto oznámení nakrýt. Vybraný pes musí splňovat všechny podmínky uvedené v článku IV.6 písm. C odst. b. – h. tohoto řádu. V takovém případě je chovatelská komise povinna vystavit doklady ke krytí dodatečně.


Chovatelská komise je povinna informovat chovatele o genetických vadách,  které byly u potomků a přímých příbuzných komisí navrhovaného nebo chovatelem požadovaného plemeníka prokazatelně zjištěny. V případě, kdy chovatel použije pro krytí své feny psa navrženého chovatelskou komisí, poradce chovu před vydáním krycího listu objasní chovateli očekávaný přínos konkrétního navrhovaného spojení, jakož i možná rizika, kterých si je chovatelská komise z dostupných informací vědoma.
Poradce chovu pro svůj chov žádá o doklady hlavního poradce chovu. Ten si pro svůj chov nechá schválit doklady chovatelskou komisí.

V.3 Při umělém oplodnění platí všechna ustanovení pro krytí přirozenou cestou. Umělé oplodnění nesmí být v žádném případě použito mezi jedinci, kteří se již před tím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem. Záznam o krytí podepíše odborník, který umělé oplodnění provedl.

V.4 Doporučuje se, aby dohoda o úhradě za krytí mezi chovatelem a majitelem krycího psa byla sjednána písemně. Dohoda by měla obsahovat tyto body:

 • doba výběru štěněte a doba jeho odběru majitelem psa
 • doba po které právo na výběr a odběr štěněte zaniká
 • v případě, že půjde o úhradu za krytí peněžitou formou, je nutno stanovit kdy a v jaké výši uhradí chovatel dojednanou částku
 • uvést v dohodě způsob vyrovnání za krytí v případě, že fena nezabřezla, když štěňata uhynula nebo se narodila mrtvá, nebo když se narodí jedno nebo dvě štěňata

Prodej březí feny nezprošťuje bývalého majitele povinnosti úhrady za krytí.
Nedodržení dohody může být předmětem občansko - právního řízení.

V.5 Přejde-li krycí pes do vlastnictví nového majitele, je bývalý majitel povinen oznámit novému majiteli všechny případné nesplněné závazky spojené s krycím psem. Povinnosti nového majitele chovného psa jsou shodné jako pro majitele chovné feny (čl. II.4 tohoto řádu).

V.6 Za nežádoucí krytí feny je považováno každé krytí, které je v rozporu s tímto řádem. Nežádoucí krytí je chovatel povinen neprodleně oznámit chovatelské komisi. O způsobu jeho vyřešení rozhodne chovatelská komise v souladu se zápisním a chovatelským řádem. Nezbytným podkladem řešení jsou testy parentity, které chovatel musí na své náklady zajistit u všech štěňat, nejpozději 3 měsíce od data jejich narození a uhrazení zvláštního poplatku dle rozhodnutí Kárné komise na účet KCHČSV. Při nedoložení testů parentit nebude přihláška k zápisu štěňat odeslána na Plemennou knihu a chovateli bude automaticky pozastaveno vydávání krycích listů na feny v jeho majetku do doby, než testy parentit vrhu doloží a uhradí zvláštní poplatek. V případě, že nejsou zdravotní nebo překážky příbuznosti, a že testy parentity potvrdí deklarované spojení, vydá chovatelská komise rozhodnutí o vydání PP pro štěňata z tohoto vrhu. Pokud jeden nebo oba rodiče nesplňují platné podmínky chovnosti KCHČSV a splní je při nejbližší možné bonitaci, mohou být štěňatům vydány PP. V případě, že rodiče nesplní podmínky chovnosti nebo spojení bude odporovat ozdravným opatřením, označí chovatelská komise štěňata s PP za nechovná a nelze na ně vydat ani exportní PP.

V.7 Krycí list je platný jen pro jedno konkrétní hárání feny, na které byl vystaven, nejdéle však 6 měsíců od data vydání. Nebude-li fena nakryta, nahlásí to chovatel do 15 dnů od ukončení hárání poradci chovu a vrátí mu krycí list, kde v rubrice „narození štěňat" uvede NEBYLA NAKRYTA. Nezabřezne-li fena, nahlásí to chovatel do 15 dnů po předpokládaném datu porodu poradci chovu a vrátí mu krycí list, kde v rubrice „narození štěňat" uvede NEZABŘEZLA.

V.8 Za období dvou kalendářních let jsou u chovné feny povoleny maximálně 3 vrhy, ideální počet je 1 vrh ročně. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh.

 

VI. Vrh

VI.1 Chovatel pečuje o fenu v době březosti a rovněž o celý vrh tak, aby byl zaručen správný vývin štěňat. V odůvodněných případech může tuto povinnost zajistit u jiné osoby. O této skutečnosti informuje poradce chovu, aby byla zajištěna možnost kontroly vrhu. Jestliže fena - matka nemá dostatek mléka, zajistí chovatel výživu štěňat kojnou fenou nebo uměle.

VI.2 Test parentity může nařídit výbor KCHČSV na návrh chovatelské komise. V případě, že parentita potvrdí údaje uvedené v dokladech vrhu, hradí náklady KCHČSV. V opačném případě hradí náklady chovatel.

VI.3 Každý vrh hlásí chovatel co nejdříve, nejpozději do 7 dnů poradci chovu. V oznámení uvede:

 • jméno a adresu chovatele
 • jména rodičů štěňat
 • počet a pohlaví štěňat
 • datum vrhu.

V téže lhůtě informuje i majitele krycího psa. Narození atypických štěňat je nutno ihned hlásit poradci chovu, který zabezpečí dokumentaci. Ve věku štěňat 2 – 3 týdny zašle chovatel na plemennou knihu Hlášení vrhu, na jehož základě plemenná kniha přiřadí štěňatům čísla zápisu.
Čipování štěňat se provádí ve věku 4 - 6 týdnů. Čipování zajistí chovatel u veterinárního lékaře, který má k tomuto úkonu oprávnění. Provádějící veterinární lékař potvrdí čipování na formuláři, kde je uveden jmenný seznam štěňat s přiřazením čísel čipů. Tento formulář musí být přiložen k přihlášce k zápisu štěňat.
Kontrolu vrhu hradí chovatel formou paušálního poplatku na účet KCHČSV. Cestovní náklady hradí chovatel přímo poradci chovu při kontrole vrhu. Uhrazení poplatku za kontrolu vrhu a cestovních nákladů je nutnou podmínkou pro vydání PP na předmětný vrh.

VI.4 Chovatel je povinen předat štěňata pocházející z jeho chovu novým majitelům v dobré kondici, zdravá, odčervená a prostá vnějších parazitů. Nový majitel musí být poučen o nutnosti očkování, způsobu péče o štěně, jeho případných zjevných vadách a o povinnostech vyplývajících ze zápisního a chovatelského řádu. Chovatel by měl nového majitele štěněte poučit i o činnosti KCHČSV, předpisech KCHČSV a předat mu přihlášku do Klubu chovatelů ČSV.

 

VII. Smluvní plemenná kniha

VII.1 Klub chovatelů československého vlčáka uzavírá smlouvu o vedení plemenné knihy a vydávání průkazů původu s druhou právnickou osobou - členským subjektem Českomoravské kynologické unie (ČMKU). Smluvní plemenná kniha je uznávána ČMKU a podléhá přímé kontrole ČMKU.

VII.2 Do smluvní plemenné knihy se zapisují:

 1. štěňata československých vlčáků, pocházející ze spojení čistokrevných rodičů a za podmínky splnění všech ustanovení zápisního a chovatelského řádu KCHČSV
 2. importovaní jedinci s průkazem původu, který vystavila zahraniční kynologická organizace uznaná FCI.

VII.3 Na území České republiky je možné zapisovat psy plemene československý vlčák jen v plemenné knize, která je ve smluvním vztahu ke Klubu chovatelů československého vlčáka. Ustanovení zápisního a chovatelského řádu KCHČSV se vztahuje i na nečleny KCHČSV, kteří žádají o provedení zápisu do plemenné knihy.

 

VIII. Chovatelská stanice (chráněný název chovu)

VIII.1 Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU. Žádost o chránění názvu zasílá žadatel na adresu sekretariátu ČMKU. Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, přesnou adresu a rodné číslo žadatele a 4 až 6 navržených názvů.

VIII.2 Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení chráněného názvu chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

VIII.3 Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace Mezinárodní kynologickou organizací (FCI). Tento název nelze měnit. Dočasně zůstávají v platnosti názvy chráněné v národním rejstříku.

VIII.4 Majitelem chovatelské stanice může být pouze právně způsobilá fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území České republiky.

VIII.5 Převod chráněného názvu chovatelské stanice je možný dědickým přechodem nebo smluvním odstoupením.

VIII.6 Registrace chovatelské stanice zaniká:

 1. písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení
 2. úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.

VIII.7 Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně oznámeny evidenci chovatelských stanic ČMKU.

 
IX. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

IX.1 Jedincům dovezeným ze zahraničí s průkazy původu, které jsou vystaveny kynologickými organizacemi uznávanými FCI, přiděluje smluvní plemenná kniha číslo zápisu.

IX.2 Importovaní jedinci zapsaní v plemenných knihách neuznaných FCI mohou být se souhlasem KCHČSV zapsáni ve zvláštním registru, smluvní plemenná kniha vystaví nový průkaz původu s nezaměnitelným označením "registr".

IX.3 Dovezený jedinec musí být zapsán ve smluvní plemenné knize. Pro jeho zařazení do chovu platí ustanovení tohoto řádu.

 

X. Zápis do rejstříku chovných jedinců (přeregistrace)

X.1 Do rejstříku chovných jedinců smluvní plemenné knihy může být zapsán jedinec, který splnil všechny podmínky k získání chovnosti stanovených KCHČSV ve smyslu tohoto řádu.

X.2 K žádosti o zápis do rejstříku chovných jedinců majitel přiloží originál průkazu původu psa s přílohou a záznamem KCHČSV o splnění podmínek chovnosti (dle čl. III.2 písm „c“ až „f“ Zápisního a chovatelského řádu KCHČSV).

X.3 Žádost o zápis do rejstříku chovných jedinců je nutno podat nejpozději s přihláškou prvního odchovu po příslušném jedinci. Později získaná výstavní ocenění, tituly a složené zkoušky se do rejstříku doplní na žádost majitele po předložení originálů příslušných dokladů.

 

XI. Zápis štěňat do plemenné knihy

XI.1 Do plemenné knihy mohou být zapsány jen odchovy prokazatelně pocházející od rodičů plemene československý vlčák, zapsaných v plemenné knize uznané FCI.

XI.2 Oba rodiče štěňat musí být zapsáni v rejstříku chovných jedinců. Při zahraničním krytí chovatel doloží kopii průkazu původu zahraničního plemeníka včetně dokladu o jeho chovnosti.

XI.3 Podkladem pro zápis odchovu do smluvní plemenné knihy je přihláška k zápisu štěňat. Přihláška musí být úplně, čitelně a pravdivě vyplněna ve dvou vyhotoveních a podepsána majitelem chovatelské stanice. Součástí přihlášky je záznam o krytí feny podepsaný majitelem chovného psa a záznam o kontrole vrhu a čipování štěňat.

XI.4 Přihlášku k zápisu štěňat chovatel předá poradci chovu při kontrole vrhu nebo zašle doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat. Přihlášku k zápisu štěňat, kterou chovatel předložil bez věcných a formálních závad, poradce chovu doplní o druh chovu a předá k dalšímu řízení. Přihláška musí být odeslána smluvní plemenné knize do 3 měsíců od narození štěňat.

XI.5 Nesplní-li poradce chovu tuto povinnost, nemůže to být ke škodě majiteli chovatelské stanice.

XI.6 Má-li přihláška k zápisu štěňat závady, vyzve poradce chovu majitele chovatelské stanice k jejich odstranění a stanoví mu přiměřenou lhůtu. Dodrží-li majitel chovatelské stanice tuto lhůtu, má se za to, že přihláška k zápisu štěňat byla podána bez závad a včas. Není-li lhůta k odstranění závad dodržena, zápis se neuskuteční a požadované průkazy původu nebudou vystaveny.

XI.7 Vrh musí být přihlášen k zápisu celý a najednou, dodatečné hlášení jednotlivých štěňat je nepřípustné.

XI.8 Jména štěňat pocházejících z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. První vrh plemene československý vlčák v každé chovatelské stanici nese označení písmene A, další vrhy se řídí abecedním sledem bez ohledu na počet chovných fen téhož plemene působících v chovatelské stanici. Písmena s háčkem a obtížně vyslovitelné hlásky lze vynechat. Po vyčerpání celé abecední řady začíná majitel chovatelské stanice pojmenovávat štěňata znovu od písmene A, jména se však nesmí opakovat.

XI.9 Uvedení vědomě nepravdivých údajů v zápisním řízení, nebo zamlčení skutečnosti významné v zápisním řízení, je hrubým chovatelským přestupkem. Má za následek zrušení příslušných zápisů ve smluvní plemenné knize a kárné řízení dle Stanov KCHČSV.

 

XII. Zápis jedinců do registru

XII.1 Registr je součástí plemenné knihy, do které se zapisují:

 1. importovaní jedinci, kteří jsou zapsaní v plemenných knihách neuznaných FCI
 2. štěňata pocházející z vrhů po rodičích, kteří nemají tři generace předků řádně zapsané v plemenných knihách uznaných FCI
 3. jedinci bez průkazu původu.

XII.2 Podmínky zápisu do registru:

 1. souhlas Konference delegátů KCHČSV s každým zapsaným jedincem
 2. zapsání celých vrhů je možné pouze na základě chovného plánu, schváleného Konferencí delegátů KCHČSV
 3. jedinec musí být posouzen na dvou výstavách dvěma různými rozhodčími a oceněn nejméně známkou „velmi dobrá“
 4. jedinec musí splňovat všechny chovné podmínky platné v KCHČSV (výjimky může schválit pouze Konference delegátů KCHČSV)
 5. v dalším chovu by měl, dle doporučení FCI, mít jeden z rodičů úplný rodokmen.

XII.3 Průkazy původu jedinců zapsaných do registru budou nezaměnitelně označeny nápisem "registr".

 

XIII. Průkaz původu psa

XIII.1 Průkaz původu je doklad, osvědčující plemennou příslušnost jedince a jeho původ prokázaný nejméně třemi generacemi předků. Je vystaven v jednom originále a je nepřenosný.

XIII.2 Platnost průkazu původu je doložena znakem FCI a ČMKU, podpisem zodpovědné osoby zplnomocněné smluvní plemennou knihou a podpisem majitele chovatelské stanice.

XIII.3 Průkaz původu obsahuje: plemeno, druh chovu, název chovatelské stanice, jméno psa, pohlaví, datum narození, zkratku smluvní plemenné knihy a číslo zápisu, další identifikační údaje (tetovací číslo, číslo čipu, barva srsti, znaky), a nejméně 3 generace předků. U psů v evidovaném chovu (registr) mohou chybět údaje o předcích.

XIII.4 Při převodu vlastnictví psa je nabyvatel povinen vlastnoručně podepsat průkaz původu převzatý od chovatele. Další změna majitele musí být stvrzena podpisem předchozího majitele. Majitel je povinen na požádání předložit průkaz původu KCHČSV nebo smluvní plemenné knize.

XIII.5 Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze smluvní plemenná kniha. Zápisy do přílohy provádí k tomu oprávněné kvalifikované osoby, zejména posuzovatelé exteriéru, rozhodčí výkonu, bonitační komise, registrovaní veterinární lékaři atd. Zápis musí obsahovat datum a podpis oprávněné osoby.

XIII.6 Padělání průkazu původu, svévolné provádění změn v záznamech, jakož i zneužití průkazu původu druhého psa se trestně a kárně stíhá. Pozměněný průkaz původu pozbývá platnost a bude smluvní plemennou knihou zadržen.

XIII.7 Za poškozený průkaz původu vydá smluvní plemenná kniha přepis, poškozený průkaz poté znehodnotí.

XIII.8 Ztrátu průkazu původu majitel neprodleně oznámí smluvní plemenné knize a poradci chovu. Plemenná kniha zveřejní v odborném tisku oznámení o ztrátě. Nebudou-li do 1 měsíce od zveřejnění podány námitky, vystaví smluvní plemenná kniha duplikát. K žádosti o duplikát majitel přiloží vyjádření poradce chovu a doklady o získaných oceněních, titulech a zkouškách. V duplikátu průkazu původu mohou být uvedeny jen ověřitelné záznamy.

XIII.9 Průkaz původu uhynulého psa majitel zašle smluvní plemenné knize ke znehodnocení.

XIII.10 Nabyvatel štěněte má nárok na bezplatné dodání průkazu původu. V případě, že cena štěněte nebyla úplně uhrazena, zůstává průkaz původu majetkem chovatele až do vyrovnání pohledávky.

 

XIV. Vývoz

XIV.1 Každý chovatel má právo naložit se svým odchovem podle svého rozhodnutí včetně prodeje nebo darování do kteréhokoliv státu. Klub si vyhrazuje právo - v zájmu udržení genofondu plemene - uložit chovateli, aby z vrhu ponechal jednoho psa a jednu fenu v ČR.
Chovatel při vývozu zajistí splnění podmínek státní veterinární správy a požádá ČMKU o exportní průkaz původu, při tom dbá o dobré jméno svého chovu, plemene a nepoškozování zájmů KCHČSV a české kynologie.

 

XV. Exportní průkaz původu

XV.1 Při vývozu štěněte mimo území České republiky požádá chovatel o ověření průkazu původu Českomoravskou kynologickou unii (ČMKU), která je výhradně oprávněna zastupovat Českou republiku na mezinárodní úrovni. V žádosti uvede jméno a adresu zahraničního nabyvatele štěněte. Sekretariát ČMKU označí ověřený průkaz původu plastickou pečetí.

XV.2 Vývoz štěňat prostřednictvím obchodních organizací je v rozporu s posláním ČMKU. V takovém případě nebude žádosti o vývozní označení průkazů původu vyhověno.

 

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI.1. Tento Zápisní a chovatelský řád byl schválen Konferencí delegátů konanou dne 24.6.2018 v Olomouci, což potvrzuje svým vlastnoručním podpisem předseda a zapisovatel Konference a dále předseda a tajemník Výboru.

XVI.2. Tento Zápisní a chovatelský řád zcela nahrazuje a ruší Zápisní a chovatelský řád KCHČSV schválený Konferencí delegátů konanou v Praze dne 25.6.2016, včetně všech jejích dodatků či změn.


I.    

Z galerie