Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 59 hostů a žádný člen

Dokumenty

Stanovy KCHČSV v ČR - platné do 24.6.2018

Kategorie: Dokumenty Aktualizováno 9. 8. 2018 15:33 Zveřejněno 23. červenec 2014
Napsal Admin Zobrazeno: 3072

§ 1. Všeobecná ustanovení

 1. Klub chovatelů československého vlčáka je dle zákona č.89/2012 Sb. spolkem.
 2. Samostatný, všemi pravomocemi vybavený klub.
 3. Sdružuje chovatele, majitele a příznivce plemene československý vlčák uznaného FCI.

§ 2. Název a sídlo Klubu

 1. Název: Klub chovatelů československého vlčáka, z.s.
 2. Zkratka: KCHČSV
 3. Sídlo: Kristiánova 15/6, Praha 6 - Řepy, 163 00
 4. Působnost: Česká republika

§ 3. Vznik, právní postavení a zánik KCHČSV

 1. Klub chovatelů československého vlčáka vzniká dobrovolným sdružením chovatelů, majitelů a příznivců plemene psa československý vlčák.
 2. Klub chovatelů československého vlčáka je samostatnou odbornou zájmovou organizací s právní subjektivitou, schopnou samofinancování, mající právo podle svého rozhodnutí hospodařit s finančními prostředky a nabývat majetek.
 3. Klub chovatelů československého vlčáka zaniká výmazem z veřejného rejstříku. Výmazu předchází likvidace spolku řízená likvidátorem. Likvidace spolku je zahájena:

a. rozhodnutím členské schůze resp. konference delegátů
b. v případě poklesu členské základny na méně než 10 členů
c. rozhodnutím soudu

§ 4. Úkoly Klubu chovatelů československého vlčáka

 1. Klub chovatelů československého vlčáka s působností pro ČR je spolu s Klubem chovateľov československého vlčiaka s působností pro SR garantem dodržování standardu národního plemene, jeho dalšího zdokonalování a rozvoje.
 2. Organizuje chovatele ke společné činnosti zaměřené na rozšiřování chovatelské základny, zvyšování teoretických znalostí a praktických návyků v chovu a výcviku plemene.
 3. Organizuje a zabezpečuje cílevědomou plemenitbu k udržení, zlepšení a spojování vhodných vlastností psů.
 4. Poskytuje poradenskou službu chovatelům i nečlenům Klubu. Umožňuje všem chovatelům a majitelům československých vlčáků odborné posouzení zvířat na chovných svodech, bonitacích a speciálních výstavách.
 5. Správnost svého chovatelského úsilí ověřuje organizováním zájmových a výkonnostních soutěží.
 6. Zabezpečuje vedení chovatelské dokumentace a její zveřejňování pro členy Klubu.
 7. Spolupracuje se všemi kluby chovatelů psů a v souladu se stanovami Českomoravské kynologické unie navazuje kontakty s chovatelskými kluby ČSV v zahraničí.
 8. Zajišťuje odborné školení o plemeni posuzovatelům exteriéru psů.
 9. Prostřednictvím Českomoravské kynologické unie zabezpečuje zastoupení KCHČSV v FCI.

§ 5. Členství

1. Členství v KCHČSV se dělí na:

a. řádné
b. hosté

1.1 Řádným členem Klubu chovatelů československého vlčáka se může stát každý chovatel, majitel a příznivec plemene. Cizí státní příslušníci musí splňovat podmínky k legálnímu pobytu na území České republiky, jinak mohou být pouze hostujícími členy KCHČSV.

1.2 Hostujícími členy KCHČSV se mohou stát příznivci KCHČSV a cizí státní příslušníci. Práva a povinnosti hostujících členů jsou stejné jako práva a povinnosti řádných členů, kromě práva volit a být volen do orgánů KCHČSV nebo územních poboček.

2. Členství v KCHČSV je dobrovolné, vzniká podáním přihlášky, zaplacením příspěvků na příslušný kalendářní rok a zanesením do evidence členů KCHČSV. Pro platné členství je nutné splnit všechny tři výše uvedené podmínky. V případě, že nebude některá z podmínek splněna, je členství neplatné. Výbor pobočky má právo přihlášku do 30 kalendářních dnů od data doručení přihlášky výboru odmítnout, což písemně sdělí odmítnutému zájemci o členství v KCHČSV. Právo volit a být volen vzniká 2 měsíce od vzniku členství.

3. Prostřednictvím členství v KCHČSV se stává členem jednotné kynologie v ČR.

4. Členství v KCHČSV zaniká:

a. vystoupením na základě písemného oznámení výboru KCHČSV
b. vyškrtnutím z evidence při neplnění členských povinností po dvojím písemném upozornění (dvojí upozornění se netýká neplacení členských příspěvků)
c. vyloučením z Klubu chovatelů československého vlčáka pro vážné porušení Stanov KCHČSV, chovatelského a zápisního řádu
d. úmrtím člena

§ 6. Práva a povinnosti členů KCHČSV

1. Práva člena:

a. Podílet se na přípravě a realizaci všech akcí, které KCHČSV organizuje.
b. Rozhodovat o druhu svého chovu v souladu s chovatelským řádem.
c. Požadovat vyhotovení plemenné dokumentace.
d. Požadovat na schůzích předkládání zpráv o hospodaření a činnosti KCHČSV.
e. Využívat všechny výhody poskytované KCHČSV, pokud plní stanovené podmínky.
f. Zúčastňovat se všech akcí organizovaných KCHČSV.
g. Volit a být volen do orgánů KCHČSV.

2. Povinnosti člena:

a. Svojí činností napomáhat rozvoji plemene, pomáhat rozšiřovat členskou základnu KCHČSV, zvyšovat svoji odbornost.
b. Znát a plnit předpisy, směrnice a usnesení, kterými se řídí činnost KCHČSV.
c. Dodržovat vnitroklubovou disciplínu.
d. Oznamovat výboru změny, poznatky a návrhy související s členstvím v klubu.
e. Ve stanoveném termínu platit členské příspěvky. Termín pro zaplacení členských příspěvků na následující kalendářní rok je do 31.12. roku předcházejícího.
f. Pro uznání chovnosti nechat posoudit svého psa / fenu na bonitaci organizované KCHČSV.
g. Podřídit se kárnému řízení kárné komise KCHČSV

§ 7. Orgány Klubu chovatelů československého vlčáka

1. Jsou ustanovovány tyto orgány KCHČSV:

a. Konference delegátů
b. Výbor KCHČSV
c. Kontrolní a revizní komise KCHČSV
d. Kárná komise - podle potřeby zřizuje výbor KCHČSV

1.1 Konference delegátů

1.1.1 Konference delegátů je nejvyšším orgánem KCHČSV. Schází se jednou za dva roky.

1.1.2 Delegáti Konference jsou voleni členskými schůzemi územních poboček, počet delegátů za každou pobočku je úměrný počtu členů pobočky. Nestanoví - li předchozí Konference jinak, volí každá pobočka jednoho delegáta na každých započatých deset členů. Členové výboru pobočky, pokud nebyli zvoleni jako delegáti Konference, jsou pozvanými hosty. Mandát delegáta platí po dobu funkčního období Konference a zaniká dnem konání následující usnášeníschopné Konference.

1.1.3 Konferenci delegátů svolává písemně statutární orgán na základě rozhodnutí výboru nejméně 30 dní předem. Mimořádnou Konferenci je povinen svolat na základě:

a. požadavku členské schůze některé územní pobočky KCHČSV
b. požadavku Kontrolní a revizní komise KCHČSV.

Konference delegátů je usnášeníschopná v případě, že je přítomno nejméně 50 % zvolených delegátů. Statutární orgán je povinen na vyžádání delegátů před zahájením konference předložit delegátům ke kontrole doklady o řádném a včasném vyrozumění delegátů o připravované konferenci. A to buď dokladem o odeslání doporučené pošty v případě odeslání pozvánky poštou nebo podpisem delegáta při osobním odběru pozvánky.

1.1.4 Konference delegátů Klubu chovatelů československého vlčáka zejména:

a. Projednává zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření KCHČSV.
b. Projednává zprávu Kontrolní a revizní komise KCHČSV a řeší její podněty.
c. Volí Výbor KCHČSV a Kontrolní a revizní komisi KCHČSV.
d. Usnáší se 2/3 většinou hlasů přítomných delegátů na znění, změnách a doplňcích Stanov KCHČSV.
e. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů na znění, změnách a doplňcích ostatních řádů (zejména Chovatelského řádu, Zápisního řádu, a jiných legislativních norem) KCHČSV.
f. Rozhoduje o pravomocech územních poboček

1.1.5 Konference delegátů schvaluje program svého jednání nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. Návrhy bodů programu Konference delegátů a podklady k nim podávají delegáti písemně nejméně 15 dní předem prostřednictvím Výboru KCHČSV. Nezvolí-li Konference delegátů předsedajícího a zapisovatele, řídí jednání odstupující předseda a zápis pořizuje odstupující tajemník.

1.1.6 V naléhavých případech je možno svolat korespondenční konferenci. Korespondenční konferenci svolává statutární orgán KCHČSV nebo jím pověřený člen Výboru KCHČSV. V takovém případě je delegátům doporučenou poštou odeslán program korespondenční konference. Program musí obsahovat bodově seřazené jednotlivé návrhy k projednání a konečný termín pro vyjádření delegátů k jednotlivým bodům. Delegáti se vyjádří písemně k bodům navrženým v materiálech ke korespondenční konferenci, přičemž vyjádření delegátů musí být odesláno doporučenou poštou na adresu uvedenou v programu. Výsledky vyhodnotí Výbor KCHČSV nejpozději do 30 dnů po termínu určeném delegátům k vyjádření.

Pro usnášeníschopnost korespondenční konference platí stejná pravidla jako pro usnášeníschopnost Konference delegátů. Pro schvalování návrhů korespondenční konferencí platí stejná pravidla jako pro schvalování návrhů na Konferenci delegátů.

1.1.7 Usnesení Konference delegátů, respektive korespondenční konference, je závazné pro všechny členy, orgány a organizační části KCHČSV. Platnost usnesení může být pozastavena Kontrolní a revizní komisí KCHČSV, shledá-li ho v rozporu se Stanovami KCHČSV, předpisy vyšší právní síly, nebo přijatými závazky KCHČSV. Usnesení s pozastavenou platností projedná nejbližší Konference, nebo mimořádná Konference KCHČSV. Napadená část usnesení může být změněna nebo zrušena nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů, nebo potvrzena 2/3 většinou hlasů přítomných delegátů.

1.2 Výbor KCHČSV

1.2.1 Výbor KCHČSV je výkonným orgánem klubu. Členové výboru jsou voleni Konferencí delegátů. Mandát člena výboru platí po dobu funkčního období Konference. Za svou činnost je Výbor KCHČSV odpovědný Konferenci delegátů Klubu, které předkládá Zprávu o činnosti, Zprávu o stavu plemene a Zprávu o hospodaření.

1.2.2 Nevyplývá-li pověření do funkcí z usnesení Konference, volí Výbor na svém prvním jednání statutární zástupce a pověřuje zvolené členy výkonnými pravomocemi. Povinně musí být ustanoven předseda a tajemník. Dále výbor jmenuje pokladníka – pokladníkem může být jmenován:
a. Jeden ze členů výboru
b. Externí osoba (nečlen výboru) na základě smlouvy
Předseda a tajemník se stávají statutárními zástupci KCHČSV. Doporučené rozdělení pravomocí a povinností je tvoří přílohu č.1 Stanov.

1.2.3 Výbor KCHČSV se schází dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Jednání písemně svolává nejméně 30 dní předem předseda, nebo jím pověřený člen výboru, a uvede návrh programu jednání. Výbor KCHČSV je usnášeníschopný v případě, že je přítomno alespoň 50 % jeho členů. V naléhavém případě nebo na žádost 50% jeho členů může předseda svolat mimořádnou schůzi výboru, aniž by dodržel termín 30 dnů na svolání schůze. Předseda nebo jím pověřený člen výboru je povinen na vyžádání ostatních členů výboru před zahájením jednání předložit ke kontrole doklady o řádném a včasném vyrozumění členů o připravovaném jednání. Výbor KCHČSV se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

1.2.4 Výbor Klubu chovatelů československého vlčáka zejména:

a. Plní úkoly uložené Konferencí delegátů a zajišťuje realizaci přijatých usnesení.
b. Hospodaří s prostředky a hmotným majetkem KCHČSV, spravuje autorská práva KCHČSV, shromažďuje a chrání data nezbytná k činnosti KCHČSV.
c. Odpovídá za dodržování Stanov a platných řádů KCHČSV, předpisů vyšší právní síly a přijatých závazků KCHČSV.
d. Vyhlašuje závazné směrnice pro činnost členů, orgánů a organizačních částí KCHČSV při plnění úkolů KCHČSV. Směrnice vyhlášené Výborem KCHČSV mohou konkretizovat a provádět ustanovení řádů schválených Konferencí delegátů a nesmí s nimi být v rozporu.
e. Rozhoduje o neodkladných záležitostech a řídí činnost KCHČSV; pověřuje své členy jednáním jménem KCHČSV a přijímá jejich zprávy.
f. Koordinuje činnost územních poboček, na jejich návrh schvaluje termínový kalendář akcí, pověřuje územní pobočky pořádáním akcí celostátního významu, deleguje rozhodčí a posuzovatele na chovatelské akce poboček KCHČSV.
g. Připravuje a zajišťuje jednání Konference delegátů, shromažďuje podněty k jednání a navrhuje program jednání Konference delegátů.

1.2.5 Výbor KCHČSV je dále oprávněn:

a. Rozhodnout o zřízení územní pobočky, pověřit přípravný výbor zajištěním ustavující členské schůze územní pobočky. Rozhodnout o zrušení územní pobočky.
b. Rozhodnout o zřízení odborné komise, pracovní rady nebo jiného orgánu KCHČSV mimo orgánů statutárních. Rozhodnout o počtu členů do něj delegovaných územními pobočkami. Rozhodnout o rozpuštění tohoto orgánu.
c. Jmenovat Kárnou komisi (viz. § 11, článek 2.1)

Rozhodnutí dle písm. a) a b) tohoto bodu stanov podléhají výslovnému schválení Konferencí delegátů při projednávání zprávy o činnosti.

1.3 Kontrolní a revizní komise KCHČSV (dále jen KRK)

1.3.1 KRK je kontrolním orgánem KCHČSV. Členové KRK jsou voleni Konferencí delegátů. Mandát člena KRK platí po dobu funkčního období Konference delegátů. Za svou činnost je KRK odpovědna Konferenci delegátů, které předkládá Zprávu Kontrolní a revizní komise. Předseda KRK je oprávněn účastnit se jednání výboru s hlasem poradním.

1.3.2 KRK se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Jednání písemně svolává (nejméně 30 dní předem) a řídí předseda KRK, zvolený na prvním jednání členy KRK. KRK je usnášeníschopná v případě, že je přítomno alespoň 50 % jejích členů. Předseda KRK je povinen na vyžádání členů KRK před zahájením jednání předložit ke kontrole doklady o řádném a včasném vyrozumění členů KRK o připravovaném jednání. KRK se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Neodkladné záležitosti může KRK projednat korespondenčně, je však nutné, aby hlasovali všichni členové KRK.

1.3.3 Kontrolní a revizní komise KCHČSV zejména:

a. Každoročně ověřuje správnost a úplnost účetní uzávěrky (výkazu o majetku a závazcích) sestavené Výborem KCHČSV.
b. Dohlíží na inventarizaci majetku a závazků ke dni účetní uzávěrky.
c. Kontroluje účetní doklady a účetní knihy, vedení a úschovu účetních písemností.
d. Ověřuje účelnost a hospodárnost výdajů KCHČSV, ověřuje, zda nebyly kráceny příjmy KCHČSV, ověřuje zajištění a vymáhání pohledávek KCHČSV.
e. Dohlíží na plnění usnesení Konference delegátů, dodržování Stanov a platných řádů KCHČSV, předpisů vyšší právní síly a přijatých závazků KCHČSV.
f. Z podnětu Kontrolní a revizní komise územní pobočky nebo na žádost členské schůze územní pobočky vykonává kontroly hospodaření územních poboček KCHČSV.
g. projednává následující podněty členů KCHČSV:
    • podněty proti rozhodnutím exekutivních orgánů KCHČSV
    • podněty proti rozhodnutím odborných komisí ustavených výborem KCHČSV
    • podněty proti porušení řádů KCHČSV, resp. porušení přijatých závazků KCHČSV nebo předpisů vyšší právní síly

1.3.4 Kontrolní a revizní komise je oprávněna:

a. Požadovat přístup k dokladům a údajům nezbytným ke své činnosti.
b. Požadovat vysvětlení ke všem účetním položkám, závazkům a pohledávkám.
c. Navrhovat nápravu zjištěných závad a nedostatků.
d. Zrušit usnesení nebo směrnici Výboru KCHČSV, shledá-li ji v rozporu se Stanovami, platnými řády KCHČSV, předpisy vyšší právní síly nebo přijatými závazky KCHČSV.
e. Pozastavit platnost usnesení Konference dle § 7 čl. 1.1.7.
f. Požadovat svolání mimořádné Konference KCHČSV.

2. Statutární orgán KCHČSV tvoří předseda a tajemník. Právo jednat jménem organizace má předseda, tajemník anebo pověřený zástupce KCHČSV.

3. Orgány KCHČSV na všech úrovních jsou vždy voleny tajnou volbou.

§ 8. Územní pobočky KCHČSV

1. Územní pobočky KCHČSV jsou základními organizačními částmi KCHČSV. Na území své působnosti, stanoveném Výborem KCHČSV, vykonávají všechny činnosti dle Stanov a platných řádů KCHČSV. Aktivity celostátního významu pořádají z pověření Výboru KCHČSV.

2. Územní pobočky KCHČSV nemají právní subjektivitu.

3. Pobočky vedou vlastní evidenci členů a samostatně hospodaří s členskými příspěvky a dalšími příjmy. Každoročně poskytují seznam svých členů Výboru KCHČSV. Dle rozhodnutí Konference delegátů odvádí stanovený podíl z vybraných členských příspěvků do rozpočtu KCHČSV.

4. Pobočka nese název KCHČSV s označením území, na kterém působí.

5. Orgány pobočky

5.1 Orgány pobočky mají práva a povinnosti jako orgány KCHČSV s omezením pro stanovené území, ve vymezeném rozsahu pravomocí. Jednotlivými orgány pobočky jsou:

a. členská schůze pobočky
b. výbor pobočky
c. kontrolní a revizní komise pobočky

5.2 Nejvyšším orgánem pobočky je její členská schůze. Schází se nejméně dvakrát ročně. Členskou schůzi svolává výbor pobočky zveřejněním oznámení v klubovém Zpravodaji nejméně 30 dní předem. Každý člen pobočky má právo zúčastnit se a hlasovat na členské schůzi. Členská schůze je usnášeníschopná, byla-li řádně a včas svolána.

5.3 První členská schůze v kalendářním roce (výroční členská schůze) projednává zejména:

a. Zprávu o činnosti pobočky,
b. Zprávu o hospodaření pobočky,
c. Zprávu Kontrolní a revizní komise pobočky.

5.4 Druhá členská schůze v kalendářním roce projednává zejména:

a. Návrh programu činnosti a termínového kalendáře pobočky na následující rok,
b. Návrh rozpočtu pobočky na následující rok.

5.5 V periodě shodné s funkčním obdobím Konference delegátů volí členská schůze Výbor pobočky, Kontrolní a revizní komisi pobočky, a delegáty pobočky na Konferenci delegátů. Jsou-li zřízeny jiné než statutární orgány KCHČSV (viz. § 7 čl. 1.2.5, písmeno b. Stanov), deleguje zástupce pobočky do těchto orgánů.

5.6 Výkonným orgánem pobočky je Výbor pobočky. Členové výboru pobočky jsou voleni členskou schůzí pobočky. Za svou činnost je výbor odpovědný členské schůzi, které předkládá Zprávu o činnosti pobočky a Zprávu o hospodaření pobočky. O výkonných pravomocech členů a o jednání Výboru pobočky platí přiměřeně ustanovení o Výboru KCHČSV (viz. § 7 čl. 1.2.2 a § 7 čl. 1.2.3 Stanov).

5.7 Výbor pobočky zejména:

a. Plní úkoly uložené členskou schůzí a zajišťuje realizaci přijatých usnesení.
b. Hospodaří s prostředky a hmotným majetkem pobočky.
c. Vede členskou evidenci, zajišťuje komunikaci mezi KCHČSV a jeho členy na území své působnosti.
d. Rozhoduje o neodkladných záležitostech a řídí činnost pobočky; pověřuje své členy jednáním jménem pobočky a přijímá jejich zprávy.
e. Spolupracuje s Výborem KCHČSV na zajištění akcí celostátního významu, odpovídá za realizaci činností klubu na území své působnosti.
f. Připravuje a zajišťuje jednání členské schůze, shromažďuje podněty k jednání a navrhuje program jednání členské schůze.

5.8 Kontrolním orgánem pobočky je Kontrolní a revizní komise pobočky. Členové Kontrolní a revizní komise pobočky jsou voleni členskou schůzí pobočky. Za svou činnost je Kontrolní a revizní komise pobočky odpovědna členské schůzi, které předkládá Zprávu Kontrolní a revizní komise pobočky. Předseda Kontrolní a revizní komise pobočky je oprávněn účastnit se jednání výboru pobočky s hlasem poradním.

5.9 Pro jednání a činnost Kontrolní a revizní komise pobočky platí přiměřeně ustanovení o KRK KCHČSV, zejména § 7 čl. 1.3.2, § 7 čl. 1.3.3 písmeno a - e, § 7 čl. 1.3.4 písmeno a - d. Všechny uvedené činnosti vykonává na území své funkční působnosti, kontrolní pravomoci se vztahují k orgánům pobočky. Kontrolní a revizní komise pobočky je dále oprávněna podávat podněty k činnosti KRK KCHČSV a požadovat zprávu o jejich vyřešení.

6. Pobočka zanikne:

a. usnesením výboru KCHČSV
b. poklesem členské základny pod 5 členů.

§ 9. Hospodaření KCHČSV

1. Příjmy:

a. roční členské příspěvky, jejichž výši stanoví konference delegátů
b. sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy z nevýdělečné činnosti

2. Vydání:

a. poplatky za členství u zastupující organizace
b. náklady spojené s činností výboru KCHČSV, Kontrolní a revizní komise, členských schůzí, chovatelskými a výcvikovými akcemi
c. na propagaci, administrativu a osvětovou činnost.

§ 10. Hospodářský rok

1. Je totožný s kalendářním rokem.

§ 11. Kárná opatření

1. Za porušení povinností a spolužití v rámci KCHČSV může být členům KCHČSV uloženo disciplinární opatření rozhodnuté v kárném řízení.

2. Kárná komise

2.1 Kárnou komisi jmenuje Výbor KCHČSV na základě návrhu Výboru pobočky, chovatelské komise, KRK pobočky nebo KRK KCHČSV ve složení předseda a dva členové. Předsedou ani členem kárné komise nemůže být jmenován člen výboru KCHČSV ani člen kontrolní a revizní komise KCHČSV

2.2 Kárná komise řeší provinění, kterých se dopustí člen KCHČSV, který porušuje Stanovy, směrnice, řády a jiné normativy KCHČSV.

2.3 Kárná komise může po projednání případu v kárném řízení vyslovit vinu kárně obviněného a přesto upustit od uložení kárného opatření, zejména tehdy, jestliže kárně obviněný přiznal svoji vinu, omluvil se poškozenému, popřípadě nahradil způsobenou škodu.

2.4 Kárným žalobcem se stává určený člen Výboru KCHČSV. Kárný žalobce je povinen předložit kárné komisi všechny dostupné podklady a zjištění.

2.5 Rejstřík kárných opatření vede tajemník KCHČSV. Na základě žádosti člena KCHČSV, kterému bylo uloženo kárné opatření, provede výbor KCHČSV výmaz vykonaného kárného opatření z rejstříku kárných opatření, jestliže se obviněný choval bezúhonně jeden rok, jde-li o písemné napomenutí a tři roky, jde-li o dočasný zákaz činnosti.

3. Odvolacím orgánem je Kontrolní a revizní komise KCHČSV. Rozhodnutí tohoto orgánu je konečné.

4. Vzájemné spory mezi členy KCHČSV se řeší soukromoprávní cestou.

§ 12. Protesty

1. Protesty proti hlasování na schůzích a konferencích lze podávat pouze bezprostředně před a po hlasování.

2. Protesty proti rozhodnutím orgánů KCHČSV nebo průběhu a usnesením schůzí a konferencí klubu lzepodávat nejdéle do 30 kalendářních dnů včetně ode dne rozhodnutí nebo konání, a to písemně doporučenou poštou na adresu předsedy kontrolní a revizní komise územní pobočky / KCHČSV. Pro včasné podání protestu je rozhodující datum na podacím razítku pošty.

§ 13. Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy jsou základním dokumentem upravujícím sdružování chovatelů, majitelů a příznivců národního plemene psa Československý vlčák v KCHČSV.

2. Stanovují charakter, působnost, právní subjektivitu a finanční samostatnost.

3. Změny stanov schválila konference KCHČSV dne 10. 6. 2006 v Brně.

 

 

Příloha č.1 - Doporučené rozdělení pravomocí a povinností funkcionářů

a. Předseda je členem statutárního orgánu KCHČSV / Pobočky. Zastupuje organizaci navenek a je oprávněn samostatně podepisovat dokumenty, které organizaci zavazují. Schvaluje výdaje z rozpočtu organizace. Svolává a řídí jednání výboru. Odpovídá za činnost výboru a předkládá Konferenci delegátů / Členské schůzi Zprávu o činnosti.

b. Tajemník je členem statutárního orgánu KCHČSV / Pobočky. Zastupuje organizaci navenek a je oprávněn samostatně podepisovat dokumenty, které organizaci zavazují. Je - li zřízen sekretariát organizace, odpovídá za jeho činnost. Jinak pořizuje zápisy z jednání a vede archiv organizace, vede evidenci členů, vyřizuje členské záležitosti a dbá na ochranu dat, vede podací deník (evidenci došlé a odeslané pošty), vyřizuje běžnou korespondenci organizace a zajišťuje komunikaci členů s Výborem KCHČSV / Pobočky.

c. Pokladník hospodaří s prostředky a majetkem organizace. Přijímá a vydává platby v hotovosti i v bezhotovostním styku, eviduje závazky a pohledávky, eviduje majetek organizace. Dle platných předpisů vede účetnictví a archivuje účetní písemnosti, předkládá výboru účetní uzávěrky, daňová přiznání a odvody organizace.

d. Hlavní poradce chovu je pověřen řízením plemenitby a vedením chovatelské dokumentace. Je - li zřízena Chovatelská komise, svolává a řídí její jednání a zajišťuje komunikaci Chovatelské komise s Výborem KCHČSV. Koordinuje činnost oblastních poradců chovu. Jedná se smluvní plemennou knihou.

e. Členové výboru KCHČSV / Pobočky jednají, příp. hlasují o všech otázkách projednávaných Výborem KCHČSV / Pobočky. Mohou být pověřeni realizací konkrétních činností a aktivit KCHČSV / Pobočky. Zprávy o své činnosti pak předkládají Výboru KCHČSV / Pobočky.

g. Předseda KRK svolává a řídí jednání KRK. Jménem KRK podává Konferenci delegátů / členské schůzi pobočky Zprávu KRK.

f. Členové KRK jednají případně hlasují o všech otázkách projednávaných Kontrolní a revizní komisí KCHČSV / Pobočky.

Z galerie